Wyjątkowa noc - Wiadomości - KMP w Toruniu

Wiadomości

Wyjątkowa noc

Data publikacji 28.12.2017

Za kilka dni noc sylwestrowa. Ten czas większości z nas kojarzy się z huczną zabawą. Zróbmy wszystko, aby beztroska, nie zepsuła nam uroku cały rok wyczekiwanej nocy!

 
  Każdego roku, przede wszystkim w okresie poprzedzającym Sylwestra, nieumiejętne obchodzenie się z petardami i fajerwerkami staje się przyczyną groźnych wypadków. Używanie wyrobów pirotechnicznych wymaga szczególnej ostrożności i przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
Pamiętajmy, że w dużej mierze bezpieczeństwo zależy od nas samych! Zadbajmy o bezpieczeństwo własne i innych. 
Fajerwerki lub petardy kupujmy najlepiej :
- u sprawdzonych sprzedawców; 
- tylko takie, które posiadają odpowiednie atesty i  oznaczenia klasy bezpieczeństwa, do amatorskich pokazów używajmy tylko fajerwerków oznaczonych jako klasa I i II, ponieważ klasa III jest przeznaczona wyłącznie do profesjonalnych pokazów pirotechnicznych; 
-  takie, które posiadają wskazanie producenta wraz z danymi adresowymi,
- zwróćmy uwagę, czy opakowanie, w jakim materiały są oferowane do sprzedaży, jest nienaruszone, czy nie nosi śladów mechanicznych uszkodzeń;
- instrukcję w języku polskim, najpierw przeczytajmy instrukcję obsługi i  postępujmy ściśle z nią; 
Używając wyrobów pirotechnicznych bezwzględnie stosujmy się do zaleceń producenta. Nie lekceważmy ostrzeżeń i wybierzmy odpowiednie miejsce do bezpiecznej zabawy. 
Środki ostrożności:
- materiałów pirotechnicznych używajmy tylko na dworze;
- nie manipulujmy przy fajerwerkach;
- oddalmy się co najmniej 10 m od odpalonego fajerwerku, wybuchająca nagle petarda nie tylko może spowodować oparzenia rąk i twarzy, ale także poważne uszkodzenia ciała np. utratę wzroku, palców lub całej ręki;
- odpalając petardy należy przewidzieć tor lotu i miejsce upadku; 
- po nieudanej próbie nigdy nie zapalajmy ich po raz drugi i nie wrzucajmy ich do ognia; -  zachowujmy odpowiednią odległość podczas odpalania fajerwerków, jak również nie podejmujmy prób odpalania petard w pomieszczeniach zamkniętych, na balkonach czy w oknach mieszkań
- pamiętajmy, że wypuszczanie fajerwerków z okien i balkonów stwarza duże prawdopodobieństwo, że mogą wpaść do mieszkania sąsiadów oraz spowodować pożar i obrażenia wśród innych osób;
- zabaw z fajerwerkami należy unikać w pobliżu samochodów, stacji paliw i zbiorników z płynami lub gazami łatwopalnymi;
- używajmy fajerwerków tylko w takim miejscu, w którym nie spowodują one zagrożenia dla innych oraz nie wywołają pożaru; 
Nie zapomnijmy o naszych pupilach. Huk petard niepokoi zwierzęta szczególnie psy - zadbajmy o to, aby czworonogi nie były narażone na odgłosy wybuchów. Mogą negatywnie odczuć skutki używania wyrobów pirotechnicznych. Wiedząc jak reagują w takich sytuacjach, nie pozwólmy ich spłoszyć i zadbajmy by nie odczuwały dyskomfortu związanego z tą wyjątkową nocą. 
Przypominamy, że niewłaściwe i nieuprawnione zachowanie może także skutkować odpowiedzialnością określoną w Kodeksie Wykroczeń:
Art. 51. § 1. Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
Art. 83. § 1. Kto nieostrożnie obchodzi się z materiałami wybuchowymi, łatwo zapalnymi lub substancjami promieniotwórczymi albo wykracza przeciwko przepisom o wyrobie, sprzedaży, przechowywaniu, używaniu lub przewożeniu takich materiałów, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.
§ 2. W razie popełnienia wykroczenia można orzec przepadek przedmiotów stanowiących przedmiot wykroczenia.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w Polsce obowiązuje zakaz używania petard oraz innych środków pirotechnicznych w miejscach publicznych, z wyłączeniem ograniczeń w dniach 31 grudnia i 1 stycznia każdego roku. Nie oznacza to jednak, że w tych dniach istnieje dowolność, bowiem używanie przedmiotów zawierających wyroby pirotechniczne np. niezgodnie z ich przeznaczeniem może spowodować szereg negatywnych konsekwencji i to nie tylko prawnych, ale przede wszystkim zdrowotnych.
Pamiętajmy, że wyroby pirotechniczne mogą być używane jedynie przez osoby dorosłe. Również ich sprzedaż osobom niepełnoletnim zagrożona jest grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 
Ustawa o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym: Art. 37. Kto sprzedaje wyroby pirotechniczne, wyłączone spod koncesjonowania lub broń, na posiadanie której nie jest wymagane pozwolenie, osobom niepełnoletnim, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
 Informujmy służby  o handlowcach, którzy sprzedają petardy dzieciom - uchroni to najmłodszych, którzy często padają ich ofiarami  wypadków podczas niewłaściwego obchodzenia się z tymi materiałami.
 
Te osoby, które planują spędzić noc sylwestrową na koncertach i imprezach plenerowych, powinny  pamiętać, że  :
· w zatłoczonych miejscach najczęściej dochodzi do kradzieży kieszonkowych;
· zastanowić się, czy warto zabierać ze sobą dużą ilość pieniędzy albo cenną biżuterię;
· ładunki mogą odpalać tylko osoby dorosłe, które nie są pod wpływem alkoholu;
 
Wspólnie postarajmy się  o to, aby koniec tego roku i początek nowego był dla nas wszystkich miły i bezpieczny.
 
--
Autor: Wioletta Dąbrowska
Publikacja: Wioletta Dąbrowska