Policja apeluje do dorosłych i sprzedawców - Wiadomości - KMP w Toruniu

Wiadomości

Policja apeluje do dorosłych i sprzedawców

Data publikacji 29.12.2017

Wiemy, że wśród Państwa jest wielu dojrzałych dorosłych i uczciwych sprzedawców oraz barmanów, którzy oprócz roli handlowca stawiają się w roli obywatela i zwracają uwagę komu sprzedają alkohol. Chcemy, aby szeregi odpowiedzialnych dorosłych stale się zwiększały. Aby każdy z Państwa miał świadomość, że sprzedaży alkoholu nieletnim to nie tylko przestępstwo, ale także wielka szkoda wyrządzona młodemu człowiekowi, jego rodzicom i najbliższym.

 
Wyobraź sobie, że twoje kilkunastoletnie dziecko podchodzi do lady sprzedażnej lub do baru w klubie i nikt nie pytając go o wiek sprzedaje mu alkohol. Jeśli nie jesteś jeszcze rodzicem to pomyśl sobie, czy chciałbyś tego dla dzieci, które są  bliskie Twojemu sercu w Twojej rodzinie (bratankowi, siostrzenicy, chrześniakowi  lub chrześniaczce).
Niestety rozumowanie  wielu dorosłych opiera się na fałszywych przesłankach: „od jednego piwa nic mu nie będzie”, „to nie jest moje dziecko, moje przecież nie pije alkoholu i jest bezpieczne”, „nic się nie stanie, ma przecież rozsądnych kolegów”. Takie poglądy, niestety dość powszechne, stoją w rażącej sprzeczności z faktami, których niejednokrotnie jesteśmy świadkami, o których często słyszymy w mediach i najbliższym otoczeniu.
W tej sytuacji zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą - nie tylko, jako sprzedawców alkoholu, ale również, a może przede wszystkim, jako rodziców oraz dojrzałych i  odpowiedzialnych dorosłych:
Nie sprzedawajcie i nie podawajcie piwa, wina lub jakichkolwiek napojów spirytusowych osobom, które nie ukończyły 18  roku życia.
Jeśli dopiero co ukończyłeś 18 lat  to pamiętaj, że dorosłość to nie tylko dowód osobisty i nabywanie praw osoby dorosłej, ale także pełna odpowiedzialność karna i pełnia konsekwencji  za swoje czyny. Wobec czego kupując alkohol młodszemu koledze narażasz się na odpowiedzialność karną.
 
    Art. 208 Kodeksu Karnego mówi o tym :  Kto rozpija małoletniego, dostarczając mu napoju alkoholowego, ułatwiając jego spożycie lub nakłaniając go do spożycia takiego napoju, 
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
 
Pamiętajmy, że to my dorośli  jesteśmy odpowiedzialni za m.in. egzekwowanie obowiązku przestrzegania przepisu art. 15 ust. 1 w/w ustawy  z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dot.   spożywania napojów alkoholowych osobom, które nie ukończyły 18 roku życia”.
Wskazany przepis zabrania sprzedaży i podawania napojów alkoholowych:
1) osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości;
2) osobom do lat 18;
3) na kredyt lub pod zastaw. 
 
Art.43.1. Ustawy o wychowaniu w trzeźwości mówi o odpowiedzialność karnej za sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych w wypadkach, kiedy jest to zabronione, albo bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom. 
  Odwołujemy się  nie tylko do odpowiedzialności  prawnej takich osób, ale również społecznej wskazując na zagrożenia związane ze spożywaniem  alkoholu zwłaszcza przez osoby nieletnie. Zjawisko to zwiększa ryzyko wystąpienia wielu niebezpiecznych sytuacji: wypadków drogowych, utonięć, konfliktów z prawem, niechcianych i niekontrolowanych kontaktów seksualnych. Wobec czego to zawsze zwiększa prawdopodobieństwo, że młody człowiek stanie się ofiarą lub sprawcą przestępstwa.
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przewiduje dwie autonomiczne względem siebie sankcje w przypadku stwierdzenia złamania powyższych zakazów:
• sankcja uruchamiana na podstawie przepisów karnych i dotyczy orzeczenia kary za popełnione przestępstwo – na podstawie art. 43 ust. 1 - postępowanie karne,
• sankcja administracyjno-prawna, polegająca na cofnięciu zezwolenia na  sprzedaż  napojów alkoholowych na drodze administracyjnej – na podstawie art. 18 ust. 10 pkt 1 lit. a – postępowanie administracyjne.
Każde ujawnienie lub zgłoszenie  nabycia alkoholu przez osobę, która nie ukończyła 18 roku życia w danej placówce obligatoryjnie skutkuje wystąpieniem przez Policję do właściwego organu samorządowego (odpowiednio: wójta, burmistrza, prezydenta miasta) z wnioskiem o odebranie zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Bez znaczenia jest okoliczność, czy sprzedawca miał świadomość, że dokonuje sprzedaży osobie niepełnoletniej. 
Wskazane wyżej zezwolenie obligatoryjnie cofa się też w przypadku powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego. Przypominamy, że zgodnie z przepisem art. 18 ust 11 wskazanej ustawy przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie, może wystąpić z wnioskiem o ponowne jego wydanie nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu.
Znowelizowana w kwietniu 2001 roku ustawa o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jeszcze bardziej zaostrzyła przepisy w tym zakresie. Sprzedaż alkoholu nieletnim stała się przestępstwem. Sądy karne orzekające w takich sprawach mogą nie tylko ukarać wysoką grzywną, ale także orzec przepadek napojów alkoholowych, chociażby nie były własnością sprawcy. Sąd może również - jako dodatkową karę - orzec zakaz prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży lub podawaniu napojów alkoholowych. 
 
Szczególną uwagę należy zwrócić na sprzedaż alkoholu  osobom, które nie ukończyły 18 roku życia. Aby się o tym przekonać, i aby mieć pewność iż nie popełniacie przestępstwa - macie prawo zażądać dokumentu potwierdzającego wiek klienta. To prawo daje Wam art. 15 ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, który mówi:
„W przypadku wątpliwości co do pełnoletniości nabywcy sprzedający lub podający napoje alkoholowe uprawniony jest do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek nabywcy”. 
 
Sprzedając  butelkę piwa osobie wyglądającej na  niepełnoletnią  dziewczynę lub chłopaka  naprawdę możemy  więcej stracić niż zyskać dlatego nie wstydźmy się zażądać dokumentu potwierdzającego ich pełnoletniość.
 
 
 
 
Twórzmy odpowiedzialny świat dorosłych za nasze dzieci.
One chcą mieć jasno określone zasady i świadomość, że nam na nich zależy.
Autor: Wioletta Dąbrowska
Publikacja: Wioletta Dąbrowska