Kampania przeciw „handlowi ludźmi” - Wiadomości - KMP w Toruniu

Wiadomości

Kampania przeciw „handlowi ludźmi”

Data publikacji 28.11.2018

Dzisiaj 28.11.2018 w Toruniu pojawił się dwupiętrowy londyński autobus. To elementem kampanii informacyjno-edukacyjnej na temat zagrożeń wynikających z przestępstwa handlu ludźmi (współczesnego niewolnictwa). Zorganizowała ją Ambasada Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, wraz z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Fundacją LaStrada, Armią Zbawienia, polską Policją, Strażą Graniczną, we współpracy z Wojewódzkim Zespołem Do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi powołanym przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego oraz przy wsparciu Urzędu Miasta Toruń.

Dzisiaj tj .28 .11.18 od godz. 9:30 przed Centrum Kulturalno- Kongresowym „ Jordanki” przy AL. Solidarności 3 w Toruniu zaparkował autobus kampanii poświęconej handlu ludźmi.  O 11.30  można było wysłuchać przemówień organizatorów, którzy m.in.  przedstawili  założenia kampanii oraz odpowiedzieli  na pytania mediów.

Przez cały dzień trwania akcji czyli do godziny  autobus jest otwarty dla przechodniów. Odwiedziło go również wielu uczniów toruńskich szkół. Na pierwszym poziomie uczniowie i wszyscy zainteresowani mogli obejrzeć filmiki informacyjne związane ze przestępstwem „handlu ludźmi” i kto może paść jego ofiarą oraz dowiedzieć się jak to się dzieje, że do tego procederu dochodzi . Po przejściu na wyższą kondygnację na odwiedzających czekały przedstawicielki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Armii Zbawienia z Anglii, gdzie uwrażliwiały na elementy związane z przygotowaniem do wyjazdu za granicę i ewentualnym podjęciem pracy w innym kraju. 
Zwalczanie przestępczości współczesnego niewolnictwa jest od kilku lat jednym z głównych priorytetów rządu brytyjskiego. Zarówno administracja, jak i brytyjskie organy ścigania starają się nieustająco podnosić efektywność działań mających na celu zwalczanie tego okrutnego procederu.

Mając na uwadze charakterystykę zjawiska, walka ta prowadzona jest na wielu płaszczyznach (ściganie przestępców, działania prewencyjne, pomoc ofiarom Handlu Ludźmi). Działania w Polsce podejmowane są we współpracy z polskim rządem (MSWiA, Policją, Strażą Graniczną), jak i z organizacjami pozarządowymi (Fundacją La Strada, Armią Zbawienia). 
Przykładem działania prewencyjnego jest kampania informacyjna z wykorzystaniem londyńskiego autobusu. Celem akcji jest podnoszenie świadomości społecznej oraz ochrona potencjalnych ofiar przed różnymi formami wykorzystywania składającymi się na współczesne niewolnictwo - handel ludźmi. Jest to zagrożenie, które czyha zarówno w Polsce jak i w sytuacjach, gdy ktoś decyduje się na wyjazd do innego kraju, np. w poszukiwaniu zatrudnienia. Kampania odbyła się dotychczas w Radomiu, w Warszawie przy okazji inauguracji kampanii S.O.S oraz na festiwalu Pol’and Rock. W kolejnych miesiącach autobus kampanijny będzie odwiedzać kolejne miasta, również na Litwie oraz na Słowacji.

W autobusie można zasięgnąć informacji na temat zagadnień związanych z handlem ludźmi, obejrzeć klipy wideo oraz otrzymać materiały informacyjne. Na miejscu obecni byli przedstawiciele wielu instytucji, zarówno polskich (MSWiA, Policja, Straż Graniczna, Fundacja LaStrada, Armia Zbawienia), jak i brytyjskich (Ambasada Brytyjska, National Crime Agency - agencja do spraw walki z poważną przestępczością, Gangmasters and Labour Abuse Authority - agencja do spraw walki z nadużyciami w pracy).

W ramach akcji zorganizowane zostały warsztaty dla pracowników służb, które zajmują się pomocą osobom szczególnie narażonym na wymienione wyżej zagrożenia (pracownicy urzędu pracy, pomocy społecznej, pedagodzy szkolni, służby mundurowe itp.).Już od godz. 9:30 w Domu Harcerza przy Rynku Stromiejskim w Toruniu  kilkudziesięciu  policjantów z toruńskiej komendy i jednostek jej podległych brało udział w takim szkoleniu. 

Taka kampania ma również na celu swoje zadania zapobiegawcze. Jeżeli ktoś ma jakieś własne życiowe plany a chciałby sprawdzić, czy zachował wszelkie środki ostrożności lub chciałyby uzyskać więcej informacji na temat zagrożeń związanych z handlem ludźmi, albo mają obawy, że same, bądź ich bliscy lub znajomi mogli stać się ofiarami tego przestępstwa mogą szukać pomocy w takich instytucjach jak np. Krajowe  Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnym dla Ofiar Handlu Ludźmi (w całości finansowanym z budżetu państwa, ze środków pozostających w dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji) pod numerem 22 628 01 20  (adres mailowy info@kcik.pl)  lub  Fundacją przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu La Strada:  22 628 99 99.

Przestępstwa można także zgłaszać na Policji pod dedykowanym numerem zaufania: 664 974 934 lub mailowo na adres handelludzmibsk@policja.gov.pl.

Osoby, które chciałyby, aby bezpłatnie sprawdzono im ofertę pracy i warunki zatrudnienia oraz chciałyby uzyskać wsparcie przed wyjazdem, w trakcie oraz po wyjeździe mogą skorzystać z Punktu Weryfikacji Ofert Pracy prowadzonego przez polską Armię Zbawienia w ramach Przeciwdziałania Współczesnemu Niewolnictwu: telefon 574 482 744, e-mail: weryfikacja.pracy@armia-zbawienia.pl

Pod linkiem https://www.facebook.com/ukinpoland/videos/1977152775633085/ dostępny jest krótki film opisujący założenia kampanii.

Wolna encyklopedia Wikipedia definiuje handel ludźmi, jako  nazwę  przestępczego procederu, będącego współczesną formą niewolnictwa. Początkowo pod tym pojęciem rozumiano wyłącznie handel kobietami, zmuszanymi do prostytucji, jednak znaczenie pojęcia uległo znacznemu rozszerzeniu i obejmuje wszelkie działania skierowane na wyzysk ludzi, niezależnie od płci i wieku, naruszające prawo do decydowania o sobie. Wyzysk ten związany jest zazwyczaj z użyciem przemocy, co jest dla ofiar ogromnym obciążeniem fizycznym i psychicznym. Ofiary handlu żywym towarem w efekcie traumatycznych przeżyć często doświadczają chorób psychicznych i popadają w różne formy uzależnień. Wobec ofiar stosowane są działania naruszające ich seksualność, indywidualną wolność i cielesną nienaruszalność. Pozostałe czyny karalne, których dopuszczają się agresorzy wobec ofiar, to naruszenia prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych, zwłaszcza wobec cudzoziemców.
Kodeks karny art. 189a: za handel ludźmi grozi kara pozbawienia wolności od 3 lat (do 15 lat zgodnie z art. 37), za przygotowania do takiego handlu od 3 miesięcy do lat 5.

Do roku 2010 polski Kodeks karny nie zawierał definicji handlu ludźmi. Korzystano wtedy z regulacji prawa międzynarodowego. Legalna definicja tego zjawiska w polskim prawie karnym uregulowana została dopiero w nowelizacji z dnia 8 września 2010 roku. Zgodnie z art. 115 § 22 Kodeksu karnego  handel ludźmi stanowi werbowanie, transport, dostarczanie, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osoby przy użyciu m.in. przemocy, groźby, uprowadzenia lub podstępu. Zazwyczaj głównym celem tego procederu jest wykorzystanie ofiary do pracy przymusowej, niewolnictwa, żebractwa, pornografii, a nawet pozyskania tkanek, komórek lub narządów należących do ofiary. Należy zaznaczyć przy tym, iż nawet jeśli proceder odbywa się za zgodą ofiary, stanowi on przestępstwo. W przypadku ofiar małoletnich nie jest wymagane używanie przemocy, groźby, uprowadzenia, podstępu czy też nadużycia stosunku zależności. Nie jest konieczne również udzielanie korzyści majątkowych. Wystarczy, że osoba małoletnia stała się obiektem werbunku, transportu, przekazywania lub przyjmowania. Ofiara tego przestępstwa, poza nielicznymi wyjątkami, nie godzi się na wykorzystanie albo przynajmniej nie akceptuje skali wykorzystania.

Autor: Wioletta Dąbrowska
Publikacja: Wojciech Chrostowski
Ładowanie odtwarzacza...